Energiapolitiikkaa ja tasa-arvoa puoluevaltuuskunnassa

Energia- ja ilmastopolitiikka on yksi niistä teemoista, joilla mitataan onnistumistamme sinivihreässä hallituksessa. Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian valmistelut ovat jo pitkällä, ja haluaisin tuoda esiin muutamia teemoja, joista Vihreiden pitää mielestäni pitää kiinni ohjelman valmistelussa.

Suomalaisen yhteiskunnan pitää muuttua merkittävästi, jotta voimme vähentää päästöjämme tarvittavat 70-80 % vuoteen 2050 mennessä. Jotta tie ei olisi niin kivulias, pitäisi päästövähennykset aloittaa pian ja kunnianhimoisella aikataululla. Suomen pitkän aikavälin energia- ja ilmastostrategiassa tulee linjata nyt esillä olleita prosentteja tiukemmat tavoitteet päästövähennyksille, uusiutuvien energiamuotojen osuudelle sekä energiansäästölle.

Ensin energiantuotantomuodoista. Ympäristöjärjestöt antoivat halituksen ympäristöpolitiikalla eilen välttävän arvosanan. Erityisesti hallitusta oli arvosteltu turpeen energiakäytön tukemisesta. Pitkän aikavälin strategiassa tulisi linjata, että turpeenpoltosta luovutaan siirtymäajan jälkeen, eikä turvedieselin valmistukseen kannusteta.

Uusiutuvia tulee tukea ottamalla pikaisesti käyttöön syöttötariffit tuulivoimalle ja pienimuotoiselle sähkön ja lämmönyhteistuotannolle biomassasta. Tuulivoiman lisäämiselle tulee asettaa kunnianhimoiset tavoitteet. Vesivoiman lisärakentamisen kannattajat yrittävät ratsastaa säätövoima-argumentilla. VTT:n ja Pöyryn tutkimusten mukaan Suomen sähköstä voitaisiin tuottaa 10 %: ia tuulella ilman että nykyisen säätövoiman kapasiteettia tarvitsisi lisätä.

Sähkönsäästöön on kannustettava kieltämällä suora sähkölämmitys uudisrakentamisessa ja varaamalla merkittävästi nykyistä enemmän rahaa kotitalouksien energia-avustuksiin.

Sitten vielä muutama sana hallituksen tasa-arvopolitiikasta. Oikeusministeriö valmistelee uudistusta, jossa yhdistettäisiin yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolaki. Naisjärjestöt ovat olleet huolissaan yhteydessä tästä lakimuutoksesta, jonka pelätään heikentävän sukupuolten välisen tasa-arvotyön näkyvyyttä ja resursseja.

Yhdenvertaisuuslain tavoitteena on kieltää syrjintä erilaisilla vähemmistöperusteilla. Tämä on erittäin tärkeää, mutta voidaan toteuttaa myös kehittämällä näitä kahta lakia rinnakkain. Yhdistämisen riskin-ä on se, että sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvät ongelmat hukkuvat ja tasa-arvovaltuutetun jo nyt ylikuormitetun toimiston resurssit vähenevät.

Toinen ajankohtainen tasa-arvoaihe on naiset yhtiöiden hallituksissa. Naisten osuus hallituspaikoista on kääntynyt jälleen laskuun. Pidän tärkeänä, että ministerimme työskentelevät yritysten hallitusten sukupuolikiintiöiden puolesta, jotta saadaan sukupuolijakauman vinouma korjattua.