Vaaliteemat: Jotta huominen olisi

Pysäyttääksemme ilmastonmuutoksen meidän tulee leikata päästöjämme leikata merkittävästi. Haluan, että luomme Suomesta hiilineutraalin yhteiskunnan vuosisadan puoliväliin mennessä. Tähän mennessä sovitut toimenpiteet eivät riitä tämän tason saavuttamiseen. Kansainväliseen ilmastosopimukseen on saatava tiukat päästöjen vähennystavoitteet. Koska sopimukseen pääseminen ei ole varmaa, on myös säädettävä kansallinen ilmastolaki

Tarvitsemme lisää keinoja energian säästämiseksi ja uusiutuvan energian lisäämiseksi. Joukkoliikenteen vahvistaminen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, joten pääkaupunkiseudulla raidelinjoja ja poikittaisliikennettä on lisättävä ja lipunhinnat pidettävä riittävän alhaisina. Tämä rahoitetaan ottamalla käyttöön ruuhkamaksut ja investoimalla raideliikenteeseen.

Arjen ympäristöteot

Luonnonvarojamme on käytettävä nykyistä kestävämmin. Meidän on vaadittava lainsäädännön ja taloudellisen ohjauksen kautta kestävämpiä, pitkäikäisiä, korjattavia ja materiaalitehokkaita tuotteita. Noin 80 prosenttia tuotteiden ympäristövaikutuksista määräytyy jo suunnitteluvaiheessa. Ekotehokas suunnittelu ja kierrätysmateriaalin hyödyntäminen raaka-aineena ovat taitoja, jotka varmasti hyödyttävät Suomea tulevaisuudessa.

Ihmiset altistuvat tietämättään arjessaan suurelle määrälle kemikaaleja, joiden yhteisvaikutuksista ei ole kattavaa tietoa. Kemikaaleista tarvitaan paljon lisää tietoa ja varovaisuusperiaatteen käyttöä. Haitallisimmat kemikaalit on velvoitettava korvaamaan toisilla kuluttajatuotteissa ja ruuassa. 

Puhdas Itämeri

Itämeri on maailman saastunein meri. Suuri osa Itämeren päästöistä tulee rajojemme ulkopuolelta, mutta Suomen omat päästöt ovat keskeinen syy muun muassa rantojemme leväongelmin. Vesistöjen kuormituksesta suuri osa tulee maataloudesta. Kyse ei ole ainoastaan meren rannalla sijaitsevien peltojen valumista, vaan lähes koko Suomi on Itämeren valuma-aluetta. Maataloustuet on muutettava ympäristöperusteisiksi. Muistakin ympäristön kannalta haitallisista tuista on luovuttava.

Suomenlahti on yksi maailman liikennöidyimpiä merialueita. Merkittävä osa liikenteestä on öljykuljetuksia. Itämeren maiden on sovittava öljykuljetusten turvallisuuden parantamisesta. Myös öljyntorjuntavalmiutta on parannettava.

Soiden ojitus ja turpeen nosto pilaavat kotirantojamme ja mökkivesiämme. Turpeenpoltto aiheuttaa myös merkittäviä ilmastopäästöjä. Turpeenpoltosta on luovuttava siirtymäajalla.

Ulkoilun ja metsien monimuotoisuuden puolesta

Luonnon monimuotoisuuden väheneminen on pysäytettävä. Suomen eliölajeista joka kymmenes on jo uhanalainen. Kuutit ja karhut pelastetaan tiukentamalla suojelua.

Etelä-Suomen metsistä on suojeltu alle kaksi prosenttia. Pelkät talousmetsät ovat liian yksipuolisia elinympäristöjä lajien monimuotoisuuden ja myös virkistyksen ja urheilun näkökulmasta. Jotta monimuotoisuuden häviäminen voitaisiin pysäyttää, vähintään kymmenen prosenttia Etelä-Suomen metsäpinta-alasta tulisi suojella. Uudella metsälailla tulee edistää avohakkuutonta metsänhoitoa.

Tärkeintä on lisätä pysyvien suojelualueiden määrää ja taata suojelulle riittävä rahoitus. Sipoonkorven kansallispuistoa tulee pikaisesti laajentaa. Myös vapaaehtoisia suojeluhankkeita tulee tukea. Metsien suojelu hyödyttää myös ulkoilua, liikunta ja matkailua.