Kyselytuntikysymys asuntotuotantotavoitteiden toteutumisesta

Keskiviikon valtuuston kyselytunnilla oli suullisessa käsittelyssä kysymykseni siitä, miten asuntorakentaminen turvataan muuttuneessa markkinatilanteessa.

”Kaupunginvaltuusto on asettanut asunto-ohjelmassa tavoitteeksi, että Helsingin alueella tuotetaan 5 000 uutta asuntoa vuosittain. Kaavoituksessa ollaan pääsemässä 5 000 asunnon tavoitteeseen. Muuttuneessa markkinatilanteessa monet rakennuttajat ovat kuitenkin lykänneet suunniteltujen asuntohankkeiden toteutusta.

Kysynkin, miten kaupunginhallitus aikoo varmistaa, että asunto-ohjelman tavoitteet saavutetaan muuttuneesta markkinatilanteesta huolimatta? Pitäisikö Helsingin velvoittaa tontinvaraus-, tontinvuokra- tai tontinluovutusehdoissa aloittamaan ja toteuttamaan hankkeet tietyssä aikataulussa?”

VASTAUS VT MARI PUOSKARIN KYSYMYKSEEN NRO 65/2008

Vastauksena esitettyyn kysymykseen kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa viransijaisena johtava apulaiskaupunginjohtaja toteaa seuraavaa:

Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman haastava tavoite on nostaa asuntotuotanto 5 000 asuntoon vuodessa. Varsinkin nykyisessä, muuttuneessa markkinatilanteessa tavoite on entistä haastavampi. Kansainvälinen rahoituskriisi kärjistyi kuluvan kesän ja syksyn aikana. Samalla korkotaso nousi merkittävästi. Tämä on aiheuttanut epävarmuutta asuntomarkkinoilla ja vähentänyt erityisesti vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakentamisen aloituksia Helsingissä. Myös uusia rakennuslupia on haettu selvästi vähemmän kuin viime vuonna.

Uuden MA-ohjelman ensimmäisinä vuosina asuntotuotannon arvioi-daan asettuvan noin 3 000 asunnon keskimääräiseen vuositasoon. Kaupunki tekee kuitenkin kaikkensa, jotta asuntorakentamisen tavoitteet toteutuisivat ohjelmakauden aikana. Vuodenvaihteen jälkeen varataan tontteja asuntorakentamista varten Jätkäsaaren ja Kalasataman aloitusalueilta sekä Lauttasaaresta, Pohjois-Haagasta ja Viikinmäestä. Rakennusoikeutta tonteilla on yhteensä yli 400 000 kerrosneliömetriä.

Muuttunut markkinatilanne ja halvemmat tuotantokustannukset antavat paremmat mahdollisuudet kohtuuhintaiselle asunto-tuotannolle. Valtion korkotuella tai uudella täytetakauksella rahoitettavat vuokra-asunnot kiinnostavat nyt rakennuttajia, samoin asumisoikeusasunnot. Tulevien tontinvarausten yhteydessä on odotettavissa myös joidenkin vapaarahoitteiseen tuotantoon jo varattujen tonttien varauksen muuttaminen joko valtion tukemaan vuokratuotantoon tai niin sanottuun välimallin tuotantoon, jota ovat asumisoikeusasunnot, osaomistusasunnot ja Hitas-omistusasunnot. Nykyisessä suhdannetilanteessa varausten muuttaminen voi olla perusteltua. Muutoksia tarkastellaan kuitenkin aina suhteessa monipuolisen hallintamuotorakenteen tavoitteeseen.

Helsingin seudun kuntien ja valtion välisen aiesopimuksen seuranta osoittaa, että tavoitteeksi asetettu valtion tukemien vuokra-asuntojen 20 %:n osuus toteutuu ensi vuonna. Kuluvana vuonna tavoitteesta jäädään vielä muutamia prosentteja.

Aiempaa edullisemmat materiaalikustannukset saattavat osaltaan lisätä kiinnostusta omatoimiseen rakentamiseen ja rakennuttamiseen. Lähivuosina voidaan luovuttaa yhteensä yli 800 omakotitonttia, joista noin 300 niin sanottuun townhouse-tyyppiseen rakentamiseen.

Kaupunki pyrkii myös vastaamaan vapaarahoitteisen asuntotuotannon vähenemiseen lisäämällä omaa Hitas-tuotantoaan. Osa Hitas-asunnoista voitaisiin säilyttää määräajan kaupungin vapaarahoitteisina vuokra-asuntoina. Laskusuuntaiset neliöhinnat houkuttelevat markkinoille myös uusia asuntosijoittajia, mikä merkinnee lisää tarjontaa vapaarahoitteisille vuokra-asuntomarkkinoille.

Kaupunginjohtaja asetti toukokuussa työryhmän kehittämään kaupungin tontinluovutusmenettelyä. Kaj:n johdolla työskentelevä työryhmä saa ehdotuksensa valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Tarkoitus on kehittää kaavoituksen ja tontinluovutuksen prosessia niin, että yksityisten tahojen ja kaupungin yhteistyö alkaisi jo kaavoitusvaiheessa. Tavoitteena on paitsi prosessin nopeuttaminen, myös toteuttajatahojen entistä parempi sitoutuminen, mikä osaltaan parantaa mahdollisuuksia saavuttaa MA-ohjelman tavoitteet ohjelmakaudella.

Kysymys pitäisikö kaupungin tontinluovutusehdoilla varmistaa asuntotuotannon toteuttaminen kaupungin määrittämässä aikataulussa, on tärkeä. Tontithan varataan nykyisinkin määräajaksi ja mikäli hanketta ei määräajassa ole suunniteltu käynnistysvalmiiksi, varaus raukeaa. Perustelluista syistä varauksia voidaan jatkaa. Usein niin tehdäänkin, sillä viivästyksiin on usein ulkoisia syitä. Yksi yleisimmistä on se, että valmis asemakaava ei ole valitusten vuoksi saanut lainvoimaa. Aikataulujen pitävyyden varmistamiseen tullaan jatkossa kuitenkin kiinnittämään entistä enemmän huomiota.