Mari Puoskarin johdolla valmisteltu vesipoliittinen linjapaperi: Sitovat enimmäisrajat Itämeren valuma-alueen typpi- ja fosforipäästöille

Euroopan unionin valmisteilla olevassa Itämeri-strategiassa pitää asettaa sitovat enimmäisrajat valuma-alueen valtioiden typen ja fosforin päästöille. Itämeri-strategiassa tulee Vihreiden mukaan painottaa erityisesti ympäristökysymyksiä.

– Euroopan vesipolitiikan tulee perustua saastuttaja maksaa -periaatteelle. Jos saastuttaja ei joudu vastuuseen aiheuttamastaan ympäristöongelmasta, ei hänellä ole taloudellista kannustinta vähentää päästöjään, sanoo Vihreiden vesipoliittiset linjaukset valmistelleen työryhmän puheenjohtaja Mari Puoskari.

EU:n maatalouden ympäristötukijärjestelmää on uudistettava siten, että tukitoimet sidotaan todistetusti ravinnekuormitusta vähentäviin käytäntöihin. Nykyisen pinta-alapohjaisen tukijärjestelmän vaatimat ympäristönsuojelutoimeteivät kohdistu ympäristön kannalta ongelmallisimmille alueille.

– Tuki tulee suunnata ympäristön kannalta vaikuttavimmille toimille esimerkiksitarjouskilpailujen avulla. Kuormituksen vähentämisestä syntyneet kustannukset tulee korvata viljelijälle. Lisäksi EU:n Itämeri-strategiassa tulee perustaa maatalouden päästöille seurantajärjestelmä, jolla pystyttään mittaamaan maatalouden päästöjä reaaliaikaisesti, Puoskari sanoo.

Maatalouden käyttämille fosforilannoitteille on asetettava vero, jotta liiallinen fosforinkäyttö saadaan kuriin. Fosforikuormitus rehevöittää vesistöjä ja vähentää niiden käyttöarvoa. Lisäksi nykyhinnoin kannattavastilouhittavat fosforivarat loppuvat aikanaan, joten luonnonvarapolitiikan tulee nyt kannustaa ympäristöä kuormittavan tuhlaamisen lopettamiseen.

– Fosfaattipitoisten astian- ja pyykinpesuaineiden käyttö tulee kieltää EU:ssa. Saksa ja Ruotsi ovat jo kieltäneet fosfaattien käytön pesuaineissa. Fosfaatittomiin pesuaineisiin siirtymisellä olisi myönteisiä vaikutuksia erityisesti jätevedenpuhdistuksen ulottumattomissa olevilla alueilla, Puoskari toteaa.

Vihreiden vesipoliittisissa linjauksissa otetaan vahvasti kantaa saimaannorpan suojeluun. Vihreiden mukaan haitalliset pyyntivälineet tulee kieltää pikaisesti norpan esiintymisalueella. Ammattikalastajille tulee korvata muutoksesta aiheutuvat kustannukset. Myös virkistyskalastajille on turvattava nykyisenkaltaiset kalastusmahdollisuudet turvallisilla pyyntivälineillä.

– Norppien määrä on kääntynyt laskuun viime vuosien heikkojen pesimäolojen ja korkean kuolleisuuden vuoksi. Kun talvet leudontuvat ja lunta ja jäätä on vähemmän, vaikeutuu norpan pesiminen entisestään. Talvien leudontumiseen ei voida lyhyellä tähtäimellä vaikuttaa, mutta ihmisen aiheuttamaan kuolleisuuteenvoidaan, Puoskari toteaa.

Vihreät hyväksyivät vesipoliittisen linjapaperin valtuuskunnassa 19.4.2009.